Työmaiden haitalliset materiaalit

Haitallisia materiaaleja

Työmaalla, esimerkiksi rakennustyömaalla, saattaa esiintyä monia haitallisia materiaaleja. Urakan päätoteuttaja on vastuussa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia asetuksia ja määräyksiä myös haitallisten materiaalien käsittelyn suhteen. Työntekijöiden pitää voida työskennellä ilman, että he altistuvat haitallisille materiaaleille, eivätkä haitalliset materiaalit tai kemikaalit saa aiheuttaa maanpilaantumista tai muuta ympäristövahinkoa. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu ja maaperä osoittautuu pilaantuneeksi,on urakoitsijan tarvittaessa estettävä pilaantuneen työntekijöitä ja ulkopuolisia henkilöitä altistumasta haitallisille aineille. Lisäksi urakoitsija on velvollinen korjaaman aiheuttamansa pilaantumisen. 

Riippuu tapauksesta, miten haitallisten aineiden ja materiaalien käsittely tulee hoitaa. Suurtehoimuroinnilla saa työmaan haitalliset materiaalit pois – ainakin joissain tapauksissa. Työmaalla tulee kiinnittää huomiota myös haitallisten materiaalien, vaarallisten kemikaalien ja niistä syntyvien ongelmajätteiden säilyttämiseen. 

Haitalliset kemikaalit uhkaavat ihmisten ja ympäristön terveyttä 

Haitallisten materiaalien lisäksi työmaalla voidaan joutua käsittelemään myös haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisia kemikaaleja ovat sellaiset, mitkä ovat vaarallisia terveydelle, tai mitkä ovat palo- tai räjähdysvaarallisia. Osa terveydelle vaarallisista kemikaaleista on ärsyttäviä, osa syövyttäviä. Jotkin kemikaalit voivat aiheuttaa syöpää, kun taas toiset voivat vaurioittaa perimää. Kaikki vaaralliset kemikaalit pitää säilyttää ja hävittää asianmukaisesti, ja niitä tulee säilyttää turvallisessa paikassa. 

Lisäksi työmaalla saattaa esiintyä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Ympäristön kannalta haitallisia kemikaaleja ovat kasvinsuojeluaineet, polttoaineet, liuottimet, valkaisu- ja desinfiointiaineet sekä monet kodinhoitotuotteiden säilöntäaineet. 

Haitallisia kemikaaleja päätyy ympäristöön ja vesistöihin lähinnä jätevesien mukana, mutta myös työtapaturmien, huolimattoman käytön, jätevesilietteen uusiokäytön ja kaatopaikkojen suotovesien takia. Nämä ympäristölle haitalliset kemikaalit voivat aiheuttaa myös terveysriskejä, sillä ihminen voi altistua niille esimerkiksi juomaveden kautta. Haitallisten ja vaarallisten kemikaalien säilyttämisessä, käsittelemisessä ja hävittämisessä on noudatettava tarkasti niitä koskevia ohjeita. 

Haitallisten materiaalien käsittely vaatii asiantuntemusta

Haitallisten materiaalien käsittely työmaalla vaatii asiantuntemusta. Työntekijöille on annettava asianmukaiset henkilösuojaimet ja kunnollinen perehdytys haitallisten materiaalien käsittelyyn (ellei kyseessä ole luvanvarainen työ, kuten asbestinpurku) sekä siihen, mitä työmaalla syntyville ongelmajätteille tehdään. Ongelmajätettä ovat muun muassa asbestipölyä ja -kuituja sisältävä jäte. 

Haitallisista materiaaleista tulee mieleen ensimmäisenä surullisen kuuluisa asbesti. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa voi olla käytetty paljonkin syöpävaarallista asbestia, siksi asbestikartoitus pitää tehdä ennen kaikkia vanhojen talojen remontteja. Tiesithän, ettei asbestikattoa, eli vartti- tai mineriittikattoa, saa enää korjata. Huoltamista ei sen sijaan ole kielletty, mutta koska esimerkiksi katon pesu saattaa irrottaa katosta vaarallisia asbestikuituja, on työ teetettävä ammattilaisilla. 

Asbestin lisäksi vaarallisia aineita rakennuksissa ovat muun muassa kreosootti (esimerkiksi kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit (esimerkiksi lyijy). Myös mikrobivaurioituneet rakenteet ja betoniin imeytyneet haitalliset aineet ovat vaarallisia materiaaleja.

Haitallisten materiaalien käsittelyssä ei voi olla liian varovainen. Suomen lainsäädäntökin velvoittaa kartoittamaan rakennusten haitalliset aineet, ja haitta-ainekartoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen korjaus- tai purkutöitä. Haitta-ainekartoituksen avulla osataan varautua haitta-aineista aiheutuviin lisäkustannuksiin, ja ennen kaikkea välttämään ihmisten ja ympäristön tarpeeton altistuminen näille vaarallisille aineille. Joissain tapauksissa haitalliset aineet voidaan jättää purkamatta – tuolloin rakenne kapseloidaan tiiviillä materiaalikerroksella. 

Haitalliset materiaalit ovat ongelmajätettä 

Rakennustyömailla ja muilla työmailla käsitellään toisinaan haitallisia materiaaleja, ja siitä syntyy ongelmajätettä. Ongelmajätettä syntyy myös PCB-pitoisista saumausmassoista, PCB-öljyä sisältävistä kondensaattoreista ja muuntajista, liuottimista (kuten maaleista, lakoista ja liimajätteistä sekä liuotinpohjaisista tiivistemassoista), saastuneesta maasta, käytöstä poistetuista ja vielä puhdistamattomista öljysäiliöistä sekä raskaan polttoöljyn poltosta syntyneestä tuhkasta. Myös paristot, jäteöljy ja loisteputket ja asbestia sisältävät jätteet ovat ongelmajätettä, mikä pitää toimittaa ongelmajätteen vastaanottajalle, esimerkiksi lähimmälle jäteasemalle. 

Ennen kuin ongelmajätteet on toimitettu jäteasemalle (missä ne ovat jäteaseman vastuulla), tulee ne varastoida siten, että onnettomuustilanteissakin niitä ei pääse maaperään tai viemäriin. Ongelmajätepakkauksissa on oltava mainittuna niin jätteen haltija, jätteen nimi ja koostumustiedot, jätteen määrä sekä kaikki tarpeelliset varoitusmerkinnät.

Joissain tapauksissa haitallinen aine voidaan poistaa ja siirtää toiseen paikkaan suurtehoimuauton avulla. Suurtehoimuauto sopii poistamaan käytännössä kaikkea, mikä mahtuu noin 15 senttimetriä halkaisijaltaan olevasta letkusta läpi. Suurtehoimurointi on kustannustehokas ja nopea tapa poistaa erilaisia eristeitä ja maa-ainesta, kuten sahanpurua, kutterinlastuja, turvetta, puhallusvilloja, sammaleita, kevytsoraa ja tavallista soraa, singeliä ja betonijätettä. Suurtehoimuri auttaa esimerkiksi kattovuodon jälkeen tarvittavassa, märkien ja homeisten eristeiden poistossa. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.